• Zaloguj się
  • Moje konto
  • Moja lista życzeń
  • Mój koszyk

Ogólne Warunki Handlowe MAPA GmbH dla nuk.pl

1. Zakres obowiązywania

Dla stosunków handlowych pomiędzy MAPA GmbH a klientem (konsumentem w rozumieniu § 13 BGB [ogólnoniemieckiego kodeksu cywilnego]) obowiązują tylko niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Ogólne Warunki Handlowe można w każdej chwili pobrać, wydrukować i zapisać na stronie https://www.nuk.pl/pl_pl/ogolne-warunki

nuk.pl jest certyfikowanym sklepem internetowym i podlega Kodeksowi Postępowania Trusted Shops (dostępnemu pod adresem www.trustedshops.de).

2. Zawarcie umowy

2.1 Prezentacje produktów w sklepie internetowym służą do złożenia oferty zakupu. Klikając na przycisk [Kup] klient składa wiążącą ofertę zakupu na rzecz fine trade gmbh, Am Gammarkt 4, Götzis, Austria, adres pocztowy dla konsumentów końcowych w Niemczech: Odeonsplatz 18, 80539 Monachium. Jeżeli w trakcie składania zamówienia klient zawiera umowę kupna z Fine Trade GmbH, wybierając jedną z oferowanych metod płatności, zawarta zostaje umowa kupna pomiędzy klientem a Fine Trade GmbH. W tym przypadku Fine Trade GmbH jest sprzedawcą towarów, a cena zakupu jest płacona wyłącznie firmie Fine Trade GmbH. Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe.

Firma fine trade gmbh zastrzega sobie prawo do zorganizowania w indywidualnych przypadkach kontroli kredytowej u osób trzecich oraz, w razie potrzeby, do przekazania danych firmie SCHUFA. W każdym przypadku ocena kredytowa przeprowadzana jest dla klientów, którym gmbh dostarcza towar na rachunek otwarty lub w ratach. Zwracamy uwagę, iż przysługuje Państwo prawo do sprzeciwu.

2.2 Nasze produkty są sprzedawane do użytku prywatnego tylko w zrównoważonych ilościach przypadających na jedno gospodarstwo domowe.

2.3 Zamówienia możemy przyjąć wysyłając osobne potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną lub dostarczając towar w ciągu pięciu dni. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest automatycznie pocztą elektroniczną niezwłocznie po wysłaniu zamówienia i nie jest jeszcze równoznaczne z akceptacja umowy.

2.4 Jeśli nasze potwierdzenie zamówienia zawiera błędy maszynowe lub drukarskie, bądź jeśli nasza cena została ustalona na podstawie technicznie spowodowanych błędów w transmisji, mamy prawo zakwestionować zamówienie, przy czym musimy udowodnić, że popełniliśmy błąd. Dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone.

2.5 W przypadku zamówionych towarów, które nie zostały wyszczególnione w potwierdzeniu zamówienia, nie jest zawierana umowa sprzedaży; to samo dotyczy towarów nieobjętych dostawą, pod warunkiem, że nie wysłano wcześniej potwierdzenia zamówienia, a także iż umowa sprzedaży jest zawierana w momencie dostarczenia towaru klientowi.

3. Ceny

Obowiązują ceny podane na stronach produktów w momencie składania zamówienia. Obejmują one ustawowy podatek VAT i wszystkie inne składniki ceny; nie obejmują natomiast zadeklarowanych kosztów wysyłki.

4. Koszty wysyłki

Za dostawę do Polska pobieramy zryczałtowaną opłatę w wysokości 24,90 PLN wraz z podatkiem VAT za jedno zamówienie pod jeden adres dostawy.

5. Obszar dostawy, warunki dostawy i klauzula dotycząca dostawy

5.1 Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polska.

5.2 O ile oferta nie stanowi inaczej, termin dostawy w Polska wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

5.3 Jeśli nie wszystkie zamówione produkty są dostępne w magazynie, jesteśmy uprawnieni do częściowych dostaw na nasz koszt, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia klienta. Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się pomimo trzech prób dostawy, możemy odstąpić od umowy. Wszelkie płatności zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.

5.4 Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny z powodu niedostarczenia go przez naszych dostawców nie z naszej winy, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku natychmiast poinformujemy klienta o tym fakcie, a w razie potrzeby zaproponujemy mu dostawę porównywalnego produktu. Jeśli nie jest dostępny żaden porównywalny produkt lub klient nie chce otrzymać porównywalnego produktu, niezwłocznie zwrócimy klientowi wszelkie dokonane dotychczas wpłaty.

5.6 Zastrzeżenie tytułu własności
Towar pozostaje naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

6. Warunki płatności

6.1 Płatności można dokonać kartą kredytową (Mastercard i Visa), otrzymując fakturę, za pośrednictwem polecenia zapłaty lub PayPal.

6.2 Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas pisemnie uznane.

6.3 Prawo zatrzymania może być wykonane tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

7. Zastrzeżenie tytułu własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Przed przeniesieniem własności zastawianie, przekazywanie w celu zabezpieczenia, przetwarzanie lub przekształcanie bez naszej zgody jest niedozwolone.

8. Prawo odwołania

POUCZENIE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym towar został zajęty lub znalazł się w posiadaniu Państwa lub osoby trzeciej przez Państwa wskazanej, niebędącej przewoźnikiem.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami pod adresem

MAPA GmbH

Retourenabteilung Halle 20

Industriestraße 21-25

27404 Zeven

E-mail: NUKPoland@newellco.com

poprzez wyraźne oświadczenie (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną) o podjęciu decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

8.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. O ile nie uzgodniono inaczej z Państwem, będziemy korzystać z tych samych środków płatności za ten zwrot, z jakich korzystali Państwo przy pierwotnej transakcji; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu towarów, dopóki nie otrzymamy ich z powrotem lub dopóki nie udowodnią Państwo, że zwrócili Państwo towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów.

Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, co nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i funkcjonowania towaru.

8.3 Jeżeli jest to możliwe, towary muszą być zwrócone do nas w oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami i komponentami opakowania. Zwracany towar musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami transportowymi w celu uniknięcia roszczeń o odszkodowanie z tytułu uszkodzeń spowodowanych wadliwym opakowaniem.

8.4 Warunki, o których mowa w sekcjach 8.2 i 8.3, nie są warunkami koniecznymi do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

8.5 Informacja na temat braku istnienia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy towarów, które nie są prefabrykowane, i w przypadku których decydujący jest indywidualny wybór lub decyzja konsumenta, bądź które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

8.6 W przypadku odstąpienia od umowy należy również zwrócić dodatki przyznane w związku z zakupem, chyba że w konkretnej ofercie wyraźnie zaznaczono inaczej w indywidualnym przypadku.

9. Uszkodzenia transportowe

9.1 Jeśli towar zostanie dostarczony z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, należy o nich niezwłocznie powiadomić dostawcę (e-mail: NUKPoland@newellco.com).

9.2 Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z klientem nie ma wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne klienta. Pomaga nam to jednak dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

10. Gwarancja

Gwarancja udzielana jest zgodnie z przepisami ustawowymi.

Za wszelkie wady przedmiotu zakupu powstałe w ustawowym okresie gwarancyjnym, klientowi przysługują według uznania ustawowe roszczenia z tytułu późniejszej realizacji, usunięcia wad lub nowej dostawy, jak również roszczenia z tytułu obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub odszkodowania, o ile mają zastosowanie.

11. Odpowiedzialność, prawo autorskie

11.1 Wykluczamy naszą odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikające z lekkiego niedbalstwa, o ile nie dotyczą one istotnych zobowiązań umownych, szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez naszych zastępców.

11.2 W przypadku szkód spowodowanych lekkim niedbalstwem, nasza odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód, maksymalnie do 5% całkowitej ceny uzgodnionej w umowie, której szkody dotyczą.

11.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i zgodne z prawem wykorzystanie przeniesionych plików graficznych lub innych plików ewentualnie chronionych prawem autorskim lub chronionymi utworami i ilustracjami. Jeśli przesłane pliki graficzne i ilustracje są chronione prawami osobistymi, prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej (np. znaki towarowe lub wzory), klient zapewnia, że dysponuje prawem użytkowania i zezwoleniami niezbędnymi do ich wykorzystania. Niniejszym klient zabezpiecza firmę MAPA przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia przez niego powyższych praw poprzez wykorzystanie plików graficznych w ramach zamówienia.

11.4 Klient zapewnia, że treści przesyłanych plików graficznych nie naruszają obowiązującego prawa karnego, w szczególności przepisów dotyczących rozpowszechniania pornografii dziecięcej (§§ 184 i n. StGB [niemieckiego kodeksu karnego]) oraz zakazu podżegania (§ 130 i n. StGB [niemieckiego kodeksu karnego]). W przypadku powzięcia przez firmę MAPA informacji o naruszeniach prawa karnego, MAPA niezwłocznie zwróci się do właściwych organów ścigania.

12. Prawo właściwe

Wyłączając Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CSIG), zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec.

13. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okaże się nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednimi przepisami ustawowymi.

 Wytyczne dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów:

Jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania Państwa, że Komisja Europejska prowadzi platformę pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (OS) pod następującym adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy ani zobowiązani, ani gotowi do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed organem arbitrażowym ds. konsumenckich.

W przypadku pytań lub skarg prosimy o przesłanie wiadomosci na adres e-mail: NUKPoland@newellco.com.

Zeven, 01.02.2017 r.